Έκθεση διαγνωστικών σεναρίων για τη Μονάδα Βιοαερίου του ΧΥΤΑ Ν. Λάρισας

Περιγραφή του έργου:

Σύνταξη διαγνωστικών σεναρίων αξιοποίησης βιοαερίου ΧΥΤΑ Ν. Λάρισας

Περιγραφή των υπηρεσιών που παρείχαμε σαν εταιρεία στα πλαίσια του έργου

• Την εξέταση διαφορετικών σεναρίων χρηματοδότησης, υλοποίησης και λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και αξιοποίησης του παραγόμενου βιοαερίου.

• Τεχνικοοικονομική αξιολόγηση εξεταζόμενων σεναρίων εστιάζοντας στο μεγαλύτερο δυνατό όφελος για το ΦοΔΣΑ.

• Ενδεικτική πρώτη προσέγγιση του κόστους επένδυσης, λειτουργίας και τα αποκομιζόμενα οφέλη.

• Οδικό χάρτη για την υλοποίηση του έργου.