ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Περιγραφή του έργου:

Η μελέτη αφορά την έκθεση σκοπιμότητας της λειτουργίας ενός κέντρου επαναχρησιμοποίησης υλικών στο Δήμο Χερσονήσου λαμβάνοντας υπόψιν την ιδιαιτερότητα της περιοχής και τη συμβατότητα με τον Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό. Επίσης γίνεται περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του κέντρου βασιζόμενη στη διεθνή εμπειρία, παρατίθενται οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη που ενδέχεται να προκύψουν από τη λειτουργία του κέντρου, ορισμένα ποσοτικά στοιχεία που αφορούν τις ροές των υλικών εισόδου καθώς επίσης και οικονομικά στοιχεία της επένδυσης και πιθανές πηγές χρηματοδότησης.

Περιγραφή των υπηρεσιών που παρείχαμε σαν εταιρεία στα πλαίσια του έργου

• Καλές Πρακτικές- Διεθνή εμπειρία

• Ανάπτυξη προτεινόμενων δραστηριοτήτων

• Ρεύματα υλικών που θα γίνονται αποδεκτά