ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ "ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ"

Περιγραφή του έργου:

Η μελέτη αφορά την αναδιάρθρωση και βελτιστοποίηση του υφιστάμενου συστήματος συλλογής των αστικών αποβλήτων του Δήμου Δράμας με στόχο την ολοκληρωμένη διατύπωση ενός Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού για τα στερεά απορρίμματα της περιοχής του Δήμου.

Περιγραφή των υπηρεσιών που παρείχαμε σαν εταιρεία στα πλαίσια του έργου

• Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης διαχείρισης στερεών αποβλήτων

• Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης

• η βελτιστοποίηση των δρομολογίων (routing) των οχημάτων συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων,

• η καλύτερη διοικητική κατανομή της περιοχής υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου σε υποπεριοχές (τομείς),

• η χρησιμοποίηση του κατάλληλου εξοπλισμού αποκομιδής,

• ορθές πρακτικές ανακύκλωσης

• σχεδιασμός προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης πολιτών